fbpx
 • nl
 • en

Connecting patterns

Uniek ontworpen bedrijfskleding, gemaakt met respect voor mens en milieu. Wij zetten ons in voor de eerlijke productie van kleding van duurzame kwaliteit. We verlagen onze milieu-impact en zijn een betrokken werkgever. Dit kunnen we alleen realiseren in nauwe verbinding met onze klanten, leveranciers en ketenpartners.

Sociale omstandigheden

EERLIJK
GEZOND
VEILIG
ETHISCH

Circulair systeem

CIRCULAIR DESIGN
VERLENGING LEVENSDUUR
CIRCULAIRE MATERIALEN

Milieu-impact

TRANSPORT
VERPAKKINGEN
DUURZAME ORGANISATIE
DIERENWELZIJN
CHEMICALIËN

Maatschappelijk betrokken

VITALITEIT
DUURZAME INZETBAARHEID
BETROKKENHEID

Sociale omstandigheden

Sociale omstandigheden

eerlijk – gezond – veilig – ethisch

Wij werken nauw samen met een productienetwerk van 25 fabrikanten in 8 landen en hebben met hen langdurige samenwerkingen. Duurzaamheid is een gezamenlijk onderwerp dat iedereen aangaat die in de keten een rol heeft. Onze klant, onze leveranciers en ETP.

We maken deel uit van de waardeketen en nemen onze verantwoordelijkheid met betrekking tot sourcing en inkoop. Traceerbaarheid en transparantie zijn een eerste vereiste voor het identificeren en verbeteren van alle aspecten die impact hebben op kledingproductie. Deze maken wij inzichtelijk van tier 1 (cut-make-trim) tot en met tier 4 (van olie/katoenplan tot textielvezel).

Wij werken volgens de volgende inkoopstrategie:

Voorspelling
We werken met onze klanten veelal met meerjarencontracten en kunnen daarmee de voorspelbaarheid en stabiliteit van de producties vergroten. Hierdoor kunnen leveranciers ook plannen maken voor investeringen in machines, apparatuur en personeel.
Daarnaast draagt ETP zorg voor een stabiele masterplanning met de klant en een vertaling van de masterplanning en prognose/inkoopplan met onze leverancier voor het vaststellen van de benodigde capaciteit. Bedrijfskleding volgt, in tegenstelling tot de fast fashion, een continue productieproces. Zo worden productieorders gedurende het gehele jaar ingegeven. We hebben tijdige communicatie omtrent wijzigingen in de prognose/inkoopplan.

Product ontwikkeling
De productmanagers van ETP geven heldere technische specificaties en vereisten af volgens het ETP Leveranciershandboek. Ze geven een richtprijs voor het product en bekijken het bemonsteringsproces met het oog op efficiëntie. Waar mogelijk wordt gewerkt met foto’s en/of online video. De leverancier wordt gevraagd om eigen input en feedback te geven over nieuwe ontwikkelingen.

Prijs onderhandeling
Wij werken op basis van open calculatie en berekenen in samenwerking met de leverancier de juiste prijs bij de vereiste kwaliteit. Hierbij gaat het om de splitsing in materiaalkosten, arbeid, transport, testen, audits en de winst voor de leverancier.

Betalingsvoorwaarden
We betalen de leverancier op tijd en we betalen wat we afgesproken hebben. Waar mogelijk helpen we de leverancier door middel van vooruitbetaling.

Orderplaatsing, productie, doorlooptijd
We hebben een tijd- en actieplan met deadlines voor alle betrokkenen (productmanager en leverancier), waarin realistische doorlooptijden staan. We voorkomen zoveel mogelijk stijl- en orderwijzigingen gedurende het productieproces. Wij houden rekening met lokale en culturele aspecten van de fabrikant in het betreffende productieland.

Voor iedere samenwerking wordt de Responsible Business Conduct (RBC) en het ETP leveranciershandboek besproken en overeengekomen. Daarnaast wordt voor elke levering de orderspecificatie ondertekend door de leverancier waarmee hij zich committeert aan het ETP leveranciershandboek en de RBC.

Elke schakel in de productieketen voegt waarde toe aan onze producten. Maar elke schakel brengt ook mogelijke risico’s met zich mee die een negatief effect kunnen hebben op mens en milieu.
Door analyses van en gesprekken met de leveranciers, brancheorganisaties, NGO’s en andere belanghebbenden proberen wij alle mogelijke risico’s in kaart te brengen. Het resultaat volgt in een ernst- & waarschijnlijkheidsanalyse en geldt als basis voor de prioritering in het plan van aanpak. Wij hebben de Due Diligence-methodologie van OESO overgenomen en ons inkoopbeleid hierop afgestemd.

De leveranciers van ETP committeren zich aan de Responsible Business Conduct (RBC): hierin beschrijven we de uitgangspunten van ons inkoopgedrag en adresseren we potentiële risico’s in de keten. We verlangen van onze leveranciers dat zij Due Diligence in hun bedrijfsprocessen en monitoringsystemen inbedden en daar beleid op maken. De BSCI Code of Conduct maakt onderdeel uit van de RBC.

We vinden het belangrijk dat onze bedrijfskleding onder eerlijke condities wordt gemaakt met respect voor mensenrechten en gezonde en veilige werkomstandigheden voor medewerkers in de hele keten. We stellen eisen aan onze leveranciers over onder andere eerlijk loon, wettelijke werkuren, verbod op kinderarbeid, veiligheid op de werkvloer, en geen gedwongen arbeid.

We hebben op basis van de ILO- en OESO richtlijnen voor de kledingindustrie ook de volgende thema’s toegevoegd: werktijden, ethische handel, geen omkoping en corruptie, geen seksuele intimidatie en seksueel en gender-gerelateerd geweld (SGVB) op de werkplek, en het recht voor werknemers om toegang te krijgen tot herstel door middel van een klachtenmechanisme. Dit alles maakt onderdeel uit van ons RBC.

ETP is aangesloten bij verschillende nationale- en internationale initiatieven om de sociale omstandigheden in de textielketen te kunnen verbeteren en borgen. We voeren jaarlijks audits uit in onze fabrieken om er op toe te zien dat zij onze eisen naleven. Samen met hen volgen wij de verbeterplannen (zgn. Corrective Action Plans) op en ondersteunen hierin waar mogelijk.

Amfori BSCI platform (Business Social Compliance Initiative)
ETP is sinds 2014 lid van Amfori en daarmee tevens verbonden aan BSCI. BSCI is vertegenwoordigd in alle landen waar wij produceren. Als lid van dit platform implementeren wij de BSCI Code of Conduct in onze keten. Dit platform ondersteunt bij het uitvoeren van audits en borgt dat verbeteringen worden doorgevoerd. Soms voldoet een fabriek nog niet aan alle eisen. Het auditteam stelt dan een plan van aanpak op dat we samen met de fabrikant opvolgen.
Zie ook: AMFORI

ETP ondertekende in 2014 het Building and Fire Safety Bangladesh Accord. We onderschrijven het belang van een sector brede aanpak om een veilige werkomgeving in fabrieken in Bangladesh te realiseren. Wij zijn nauw betrokken om structurele verbeteringen mede te ontwikkelen en te implementeren. Speerpunten van het akkoord zijn:

 • Inspecties op de constructie van het gebouw
 • Inspecties op brandveiligheid
 • Inspecties op elektra

We ondertekenden mede het 2018 Accord 2 wat een aantal aanvullende elementen bevat op het gebied van veiligheidstrainingen in fabrieken en er wordt meer samengewerkt met nationale overheden voor de borging van de afspraken.
Zie ook: BANGLADESH ACCORD

We ondertekenden in 2016 het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel
Met de ondertekening van dit Convenant van de SER committeren wij ons aan het doorvoeren van verbeteringen binnen de textielsector. Het Convenant identificeert 9 specifieke thema’s, in willekeurige volgorde:

 • Veiligheid en gezondheid op de werkplek
 • Kinderarbeid
 • Discriminatie en gendergelijkheid
 • Gedwongen arbeid
 • Vakbondsvrijheid
 • Leefbaar loon
 • Dierenwelzijn
 • Watervervuiling, gebruik chemicaliën, water & energie
 • Grondstoffen

Zie ook: SER

meer over ons inkoopbeleid

Naast de eisen die we aan de fabrieken en overige partners in de keten stellen, verwachten we ook van onze eigen medewerkers dat zij integer en eerlijk handelen.
Onze gedragscode voor ethische bedrijfsvoering gaat bijvoorbeeld in op anti-corruptie, eerlijke concurrentie en eerlijke prijs.

Duurzaam product

Circulair systeem

CIRCULAIR DESIGN – VERLENGING LEVENSDUUR – CIRCULAIRE MATERIALEN

Het is onze missie om al onze bedrijfskleding duurzaam en circulair te produceren. Het lineaire model ‘take, make, waste’ willen wij niet promoten. Daarom doen wij het anders. We hanteren hiervoor het 10R model van Lansink. Het eerste doel in een circulaire economie is een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik: in eerste instantie van het gehele product, dan van de onderdelen en vervolgens van de grondstoffen/materialen.

Model van Lansink:

 • Refuse: weigeren/voorkomen gebruik
 • Reduse: gebruik minder grondstoffen
 • Redesign: herontwerp met oog op circulariteit
 • Re-use: product hergebruik (2e hands)
 • Repair: onderhoud en reparatie
 • Refurbish: product opknappen
 • Remanufacture: nieuw product van 2e hands
 • Re-purpose: hergebruik product maar anders
 • Recycle: verwerking en hergebruik materialen
 • Recover: energie terugwinning

1. CIRCULAIR DESIGN

Wij hanteren hierbij de eerste 3 R’en van het model van Lansink: Refuse, Reduce and Redesign. Het ontwerp van een collectie is cruciaal in deze eerste fase en dient er rekening te worden gehouden met de mate van circulariteit van alle onderdelen in het ontwerp.

meer in ons MVO-verslag 2020 MVO prestaties zijn beoordeeld door het MVO Register

2. VERLENGING LEVENSDUUR

Het verlengen van de levensduur van een bedrijfskledingartikel is een belangrijk aspect voor onze klant. Voor onze klant faciliteren en implementeren wij programma’s voor hergebruik (re-use), huur en wederverkoop (rental/re-sale), herstel-/opknap- en revisiemogelijkheden (repair/refurbish/remanufacture).

3. CIRCULAIRE MATERIALEN

Aangezien de populatie groeit en de benodigde hulpbronnen niet oneindig zijn, is het belangrijk om afval te zien als nieuw materiaal. We gebruiken producten (of onderdelen) aan het einde van de levenscyclus in een nieuw product met een andere functie (hergebruik/re-purpose). Daarnaast verwerken we materialen van dezelfde (of lagere) kwaliteit (recycle).

Milieu-impact

Milieu-impact

1. DUURZAME MATERIALEN

We stellen duidelijke KPI’s voor het vergroten van het aandeel duurzame materialen in onze collecties. We voeren dialoog met onze klanten om hen mee te nemen in duurzame keuzes. We gebruiken hiervoor een duurzame materialen tool gebaseerd op levenscyclus analyse gegevens (LCA’s).

WATER-, ENERGIE- EN CHEMICALIËNVERBRUIK
We staan voor optimalisatie van het gebruik van water, chemicaliën en energie in het productieproces en het wet processing (verf en finishing) gedeelte.
We hanteren een lijst van verboden chemicaliën, de RSL-list (Restricted Substances List). Deze is gebaseerd op Europese normen en voorkomt het gebruik van o.a. azo verfstoffen, PCB’s en cadmium. Leveranciers dienen te verklaren dat de producten voldoen aan de voorgeschreven specificaties. De kleding wordt regelmatig steekproefsgewijs in onze opdracht door onafhankelijke testbureaus getest op eventuele aanwezigheid van schadelijke stoffen. In het uitzonderlijke geval dat er toch verboden stoffen worden aangetroffen gaan we met de leverancier in gesprek en werken samen aan een oplossing.
Sinds 2020 onderzoeken we hoe wij het gebruik van water, chemicaliën en energie in het productieproces en het wet processing gedeelte van productie kunnen optimaliseren. We hebben hiervoor een Manufacturing Restriced Substances List (MRSL) opgesteld en gestuurd aan onze leveranciers om onderzoek te doen in de toepassing hiervan.

DIERENWELZIJN

 • We werken uitsluitend samen met stoffenfabrikanten die hun wol mulesing vrij inwinnen. ETP neemt haar verantwoording voor het diervriendelijk inkopen van haar wol zoals ook gesteld in de due dilligence van OECD en beschikt over de juiste certificaten.
 • Bont, dons en angorawol komen niet voor in onze collecties.
 • We gebruiken een klein gedeelte leer in onze collecties. Leer wordt vaak onder slechte arbeidsomstandigheden geproduceerd. Ook is het looien zeer schadelijk voor het milieu, vindt er ontbossing plaats voor graslanden en worden er schadelijk afvalstoffen zoals Chrome III en VI veroorzaakt bij het looiproces. Om deze reden gebruikt ETP uitsluitend vegetable tanned leer, ofwel plantaardig gelooid leer. Er wordt dan gebruik gemaakt van organisch materiaal en natuurlijke tannines (kleurstoffen).

FSC CERTIFICERING
ETP gebruikt alleen FSC gecertificeerd papier en verpakkingsproducten.
De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd en een gezonde leefomgeving voor mens en dier.

2. TRANSPORT

Alle verladers zijn verplicht kleding gasvrij (vrij van giftige stoffen) te vervoeren. Wij eisen dat alle zendingen die per container Europa binnen komen vergezeld zijn van een gasvrijverklaring. Dit is voorwaarde voor het lossen van een container in ons distributiecentrum. Onze belangrijkste logistieke dienstverlener, Bleckmann, publiceert jaarlijks haar rapport Environmental Initiatives.

Door middel van de milieubarometer hebben wij inzicht in de uitstoot via onze transporten. Wij stellen jaarlijks nieuwe doelen om deze uitstoot te reduceren.

 • Vanuit de productielanden vervoeren wij zoveel mogelijk per boot wat minder belastend is dan per vliegtuig of vrachtwagen.
 • We eisen dat elke zending die per container Europa binnenkomt een gasvrijverklaring heeft.
 • Vanuit het distributiecentrum naar de klant toe vervoeren wij zoveel mogelijk pakketten waarin liggende en hangende kleding verpakt zijn samengevoegd.
 • Ook bundelen wij zoveel mogelijk het transport van pakketten voor de medewerkers van onze klanten door periodieke bestelrondes in te richten. Zo halveerden wij in 2017 het aantal transportbewegingen ten opzichte van 2016.
meer in ons MVO-verslag 2020

VERPAKKINGEN

De kleding wordt zorgvuldig verpakt naar Nederland vervoerd, met name in gerecyclede plastic en karton. Leveringen aan klanten, al dan niet via de webshop, verpakken we zo efficiënt en milieubewust mogelijk.

 • ETP gebruikt alleen FSC gecertificeerd papier en verpakkingsproducten.
 • We onderzoeken hoe we de impact van verpakkingen kunnen verlagen. Zo zoeken we bijvoorbeeld naar het optimale formaat van verzenddozen om zo min mogelijk lucht te vervoeren.
 • We zamelen het verpakkingsmateriaal gescheiden in voor recycling.
meer in ons MVO-verslag 2020

2. DUURZAME ORGANISATIE

Wij verlagen de CO2-uitstoot van onze organisatie via het energieverbruik en mobiliteit.

 • Het hoofdkantoor koopt 100% groene stroom in, opgewekt door wind en zon.
 • De helft van ons wagenpark is elektrisch of hybride.
 • We plannen de zakelijke reizen zo efficiënt mogelijk.
meer in ons MVO-verslag 2020

Maatschappelijk betrokken

Maatschappelijk betrokken

VITALITEIT EN DUURZAAMHEID – BETROKKENHEID

ETP is een betrokken werkgever met oog voor de vitaliteit van haar medewerkers. Ook staan we open voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We stimuleren de gezondheid van onze medewerkers, zorgen voor opleidingsmogelijkheden en begeleiden hen in persoonlijke ontwikkeling.

 • We stellen regelingen beschikbaar zoals een persoonlijk lifestyle advies, gratis openbaar vervoer voor het woon/werkverkeer, flexibele werktijden voor jonge moeders en vaders en de mogelijkheid om gesprekken te voeren met een coach.
 • ETP biedt opleidingstrajecten, zowel in groepen als individueel. Ook is er aandacht voor carrière begeleiding. ETP is een erkend leerbedrijf en biedt in dat kader gecertificeerde opleidingen voor haar medewerkers.
meer in ons MVO-verslag 2020

We staan altijd open voor unieke talenten en bieden kansen aan collega’s die wat verder weg staan van de arbeidsmarkt.

 • We hebben vaste versterking van een collega die begeleid wordt door de BIGA groep. Deze organisatie begeleidt mensen uit de omgeving naar een passende werkplek. Waar mogelijk zetten we extra medewerkers van de BIGA groep op projectbasis in.
 • We steunen een aantal initiatieven, dichtbij of in landen waar onze kleding een nieuw leven krijgt.
 • ETP groenonderhoud wordt verzorgd door BIGA Groep
 • We doneren aan de Linda Foundation
meer in ons MVO-verslag 2020